علی تــن

تـــــن، علی / 1350

وی لیسانس نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس فوق لیسانس نقاشی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود، وی دارای رتبه ممتاز خوشنویسی است.

 

از سوابق هنری و کاری علی تن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: