پریسا مهدیزاده فرساد

 

مهدیزاده فرساد، پریسا / 1350  

وی دارای مدرک کارشناسی ارتباط تصویری ازدانشکده هنرهای زیبا میباشد.