فیروزه امینی

امینی، فیروزه / 1320

 

نمایشگاه ها: