نمایشگاه آثار نقاشی احمد وکیلی و شاگردان

تاریخ نمایشگاه 90/08/06 الی 90/08/17 از ساعت  10 الی 19

افتتاحیه ساعت 16 الی 20