نمایشگاه نقاشی های پریسا مهدیزاده فرساد

افتتاحیه، 10 آذر 1391 از ساعت 15 تا 19

نمایشگاه تا 15 آذر از ساعت 9 تا 17:30 همه روزه دایر می باشد.