نمایشگاه نقاشیخط سعید نقاشیان

افتتاحیه جمعه 90/09/18 از ساعت 16 الی 20

بازدید عموم 19 الی 30 آذر ماه از ساعت 10 صبح الی 18 بعد از ظهر