نمایشگاه نقاشی های هفت هنرمند

22 مهر تا 4 آبان 1390 از ساعت 10 الی 19

افتتاحیه جمعه ساعت 16 الی 20

نام هنرمندان: بهرام دبیری، منوچهر معتبر، رضا هدایت، مصطفی دشتی، داور یوسفی، رضا افسری، سعید رفیعی