نمایشگاه آثار امین اصفهانی زاده - محمود فرجی و جمعی از دانشجویان رشته هنر

زمان بازدید، جمعه هشتم تا پانزدهم 93 از ساعت 10 الی 18

عواید فروش این نمایشگاه به نفع کودکان توانیاب و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.